nieuws

 • Het grote belang van onderhoudsbewust ontwerpen | 1 juli 2014

  In de initiatief- en ontwerpfase van een gebouw gaat –terecht- veel aandacht uit naar zaken als duurzaamheid en functionaliteit. Ook het kostenaspect komt ruim aan bod.
  In deze fasen is het nog geen gemeengoed om ook te kijken naar de kosten waar u mee te maken krijgt in de gebruiksfase: kosten op het vlak van gebouwonderhoud, schoonmaakkosten en energieverbruik. Met deze kosten, in hoger mate bepaald door het ontwerp, heeft u tijdens de hele levensduur van het gebouw te maken.
  Bij bureau bos krijgen de genoemde aspecten van meet af aan de volle aandacht. bureau bos is dan ook actief lid van het Kenniscenrum Exploitatiegericht Ontwerpen (zie www.keontwerpen.nl ).
   
  Omdat bureau bos voor tal van opdrachtgevers onderhoudsplanningen maakt is permanent sprake van een terugkoppeling vanuit de gebruiksfase naar de ontwerpfase.

 • Strategisch vastgoedplan | 1 juli 2014

  Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw, een goede visie op vastgoed, de exploitatie en het beheer daarvan is zeer belangrijk. Een strategische aanpak helpt u doelen te bereiken. De specialisten van bureau bos ondersteunen u met strategisch advies, planning en het concrete beheer en onderhoud van gebouwen. In onze adviezen werken wij toe naar een optimale huisvesting. Uitgangspunt vormt hierbij uw visie en de bestaande huisvestingssituatie. Als specialist begeleiden wij u bij het ontwikkelen van een visie, het maken van een quick scan van de gebouwenvoorraad en het ontwikkelen van optimale huisvestingsscenario’s.
  Naast de meer strategische huisvestingsplannen is de afdeling Beheer & Onderhoud ook zeer actief in het uitvoeren van nul- en presta-tiemetingen en het maken van Meerjaren Onderhoud Plannen. De op maat gemaakte plannen bieden u duidelijke en inzichtelijke ex-ploitatieramingen voor de komende jaren. Op die manier kunt ú vooraf uw maandelijkse lasten goed inschatten en heeft u de volledige controle over uw exploitatiekosten. Zo houdt u uw gebouwen nu en in de toekomst in een optimale conditie.
  Naast het opstellen van MOP’s begeleidt de afdeling Beheer & Onderhoud van bureau bos ook renovaties, groot onderhoud, klachten en storingen. Naast onderwijsinstellingen en Gemeenten behoren Verenigingen van Eigenaren en Woningcorporaties tot onze op-drachtgevers.
  De basis voor een goed advies is een nulmeting: het vaststellen van de staat van onderhoud op dit moment. Vaak combineert bureau bos dit met het opstellen van een energiescan om na te gaan of rendabele, energiebepalende investeringen tot de mogelijkheden behoren.
  De werkzaamheden die bureau bos voor u kan verrichten gaan echter verder. Op basis van kerntaken (nulmeting met eventueel een energiescan) kunnen wij een Meerjaren Onderhoud Plan voor u opstellen. De opbouw van onze dienstverlening is modulair: na het opstellen van de MOP begeleiden we meestal ook de uitvoering van de onderhoudstrajecten.  Vervolgens ontzorgt bureau bos veel opdrachtgevers door het overnemen van het klachtenonderhoud (calamiteitenbeheer).

 • Wat is een Nulmeting? | 1 juli 2014

  Een nulmeting is niets meer en niets minder dan het vastleggen van de feitelijke, actuele staat van onderhoud. De nulmeting is van groot belang voor partijen die de (financiële) verantwoording van vastgoed over gaan nemen: de nulmeting geeft inzicht in de mate waarin herstelkosten dienen te worden gemaakt.
  De nulmeting is ook de basis waarop vervolgens een Meerjaren Onderhoud Planning kan worden gemaakt.  Steeds vaker voeren wij nulmetingen uit in combinatie met een energiescan.

 • Wat is een Energiescan? | 1 juli 2014

  Een energiescan geeft inzicht in het energetisch gedrag van een gebouw. Aan de scan koppelen we een advies over de mogelijk te nemen maatregelen om het gebouw structureel te verduurzamen. De benodigde investering zetten we af tegen de te verwachten besparingen, de zogenaamde “terugverdientijd”. We maken hierbij ook de koppeling met het uit te voeren bouwkundig onderhoud.
  Een voorbeeld: als groot onderhoud van de buitenkozijnen aan de orde is dan kan het vervangen van enkel glas door isolerende beglazing vaak extra aantrekkelijk worden gerealiseerd.
  Bij de energiescan  onderzoeken we in ieder geval de (on)mogelijkheden van:
  - Laag temperatuur verwarming
  - Mechanische ventilatie
  - CO2 regeling voor de mechanische ventilatie
  - Warmte terugwin unit voor de mechanische ventilatie
  - Gebouwbeheerssysteem
  - Warmte- koude opwekking uit de bodem
  - Toepassen zonneboiler voor warm tapwater
  - Hergebruik van hemelwater
  - LED verlichting toepassen
  - Aanwezigheidsschakelaars voor de verlichting toepassen
  - Daglichtregeling voor de verlichting toepassen
  - Veegpuls toepassen in de verlichting
  - Zonnecellen toepassen
  - Solar Tubes toepassen
  - Aanvullende isolatie van de buitenschil
  - Installatieonderdelen isoleren

 • Wat is een Meerjaren Onderhoud Plan? | 1 juli 2014

  Een Meerjaren Onderhoud Plan, ook wel een meerjarenbegroting genoemd, verschaft u duidelijk inzicht in de onderhoudskosten van uw gebouw of gebouwenbestand over een langere periode. Met een meerjarenbegroting bespaart u kosten omdat het preventief onderhoud meer aandacht krijgt.
  bureau bos is specialist in het leveren van onderhoudsadviezen voor gebouwen en installaties conform de Methodiek Conditiemeting (NEN 2767).
  Wij leveren naast de op het onderhoudsadvies gebaseerde meerjarenbegroting diverse diensten welke op maat aansluiten bij de orga-nisatie van de opdrachtgever, bijvoorbeeld op het herrangschikken van vastgoed.

 • Wat is begeleiding uitvoering onderhoud? | 1 juli 2014

  Op basis van het meerjaren onderhoud plan werken we -zo nodig- de aanvraag voor verschillende vergunningen uit, kijken we naar subsidiemogelijkheden en bereiden we de aanvraag van offertes bij uitvoerende partijen voor. Op basis van de offertes krijgt u een gunningadvies, waarna de uitvoering kan starten. bureau bos zorgt voor het toezicht op een correcte uitvoering en bewaakt de voortgang (planning) en het budget. Vaak beschikt een organisatie over meerdere gebouwen, veelal met een verschillende staat van onderhoud. Door het combineren van onderhoudswerkzaamheden aan verschillende gebouwen kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd.

 • Wat is calamiteitenbeheer? | 1 juli 2014

  bureau bos heeft de mogelijkheid en ervaring om voor organisaties het dagelijks klachtenonderhoud te faciliteren. Totale ontzorging doordat bureau bos tegen een aantrekkelijk tarief zorgt dat calamiteiten (bijvoorbeeld glasschade, stormschade) snel en adequaat worden verholpen.

 • Voor wie interessant? | 1 juli 2014

  bureau bos werkt op het specifieke vlak van onderhoud van vastgoed voor drie te onderscheiden doelgroepen:
  Voor meer informatie over onze werkzaamheden voor Verenigingen van Eigenaren klikt u hier.
  Voor onderwijsaccommodaties (schoolbesturen en gemeenten) klikt u hier.
  Voor Woningcorporaties klikt u hier.

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres